Try Out Experience
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op aankoop en gebruik van een Holland Casino Try Out Experience.

Als PDF-bestand downloaden

Algemene voorwaarden
Try Out Experience

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bezoeker: de persoon die de Holland Casino Try Out Experience bezit dan wel gebruikt door Holland Casino te bezoeken (ongeacht of hij de Holland Casino Try Out Experience zelf heeft gekocht);

Holland Casino: De naamloze vennootschap Holland Casino N.V., Neptunusstraat 71 te 2132 JP Hoofddorp, KvK-nummer 68662289, BTW-identificatienummer: NL 857540415B01.

Holland Casino Try Out Experience: een totaalproduct om Holland Casino te leren kennen met daarin vouchers voor toegang tot Holland Casino, speelgeld, een drankje, een hapje of een tegoedbon voor het restaurant of bar. Er zijn drie verschillende pakketten:

  • Pakket €25 bestaat uit toegang tot Holland Casino, twee drankjes, 3 bitterballen, €15,- speelgeld voor tafelspelen, €5 speelgeld voor de speelautomaten en een speluitleg boekje.

  • Pakket €50 bestaat uit toegang tot Holland Casino, een €25 tegoedbon voor bar of restaurant, €25 speelgeld voor tafelspelen, €10 speelgeld voor de speelautomaten en een speluitleg boekje.

  • Pakket €75 bestaat uit toegang tot Holland Casino , een €45 tegoedbon voor bar of restaurant, €30 speelgeld voor tafelspel, €10 speelgeld voor de speelautomaten en een speluitleg boekje.

Koper: de persoon die een Koopovereenkomst aangaat met Holland Casino;

Koopovereenkomst: een Koopovereenkomst tussen Holland Casino en de Koper;

Koopovereenkomst online: een Koopovereenkomst die is aangegaan langs elektronische weg via de website van Holland Casino;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst ter zake van de Holland Casino Try Out Experience en op het gebruik van de Holland Casino Try Out Experience.

Website: de website van Holland Casino te weten https://hc.nl of de website van een door Holland Casino gecontracteerde derde.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden gelden bij elk gebruik van de Holland Casino Try Out Experience door een Bezoeker.

Artikel 3 – Holland Casino Try Out Experience

De Holland Casino Try Out Experience is gedurende een bepaalde periode geldig. De vervaldatum kan gecontroleerd worden via de Giftcard saldochecker op https://hc.nl/saldochecker. Na deze vervaldatum kan de Holland Casino Try Out Experience niet meer worden gebruikt.

In de Holland Casino Try Out Experience bevinden zich vouchers. De aanwezige vouchers kunnen uitsluitend fysiek bij Holland Casino worden verzilverd binnen de op de vouchers vermelde geldigheidsduur. De vouchers kunnen slechts worden verzilverd indien de Bezoeker aan de entreevoorwaarden van Holland Casino voldoet, waaronder (maar niet beperkt tot) de eis van een minimumleeftijd 18 jaar, onthouding van toegang bij entreeverboden dan wel bij een overschrijding van een bezoekbeperking en toegang op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

De vouchers mogen niet worden beschadigd. Holland Casino heeft het recht om beschadigde vouchers te weigeren zonder dat de Koper en/of Bezoeker enige aanspraak heeft op een vergoeding.

Elke voucher heeft een unieke code en is slechts eenmaal bruikbaar. Kopiëren van vouchers is niet toegestaan. Kopieën van vouchers kunnen mede vanwege de unieke code worden herkend. Misbruik van vouchers kan leiden tot aangifte en onthouding van toegang bij Holland Casino.

De vouchers van de Holland Casino Try Out Experience zijn niet direct inwisselbaar voor geld, met uitzondering van de voucher voor de Speelautomaten.

De Holland Casino Try Out Experience mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Holland Casino.

Er mag maximaal één Holland Casino Try Out Experience per persoon per bezoek worden verzilverd (met uitzondering van het € 50,- pakket). Voor de Holland Casino Try Out Experience van € 50,- geldt dat maximaal één pakket per twee personen per bezoek kan worden verzilverd. Groepsdeelname aan de Holland Casino Try Out Experience is slechts mogelijk tot een groep van maximaal 12 personen.

Artikel 4 – Het kopen van de Holland Casino Try Out Experience

De Holland Casino Try Out Experience kan worden gekocht bij een Holland Casino vestiging, online via de Website of via externe verkoopkanalen. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod. De Koopovereenkomst online komt tot stand door aanvaarding door de Koper van het aanbod dat op de Website wordt getoond, inclusief de daarop van toepassing zijnde Voorwaarden van Holland Casino en de bevestiging van ontvangst van de aanvaarding van het aanbod van Holland Casino aan de Koper langs elektronische weg.

Een online bestelling van de Holland Casino Try Out Experience geschiedt op de op de Website bepaalde wijze. De Koper ontvangt na een geslaagde transactie een elektronische bevestiging (e-ticket in PDF) van de bestelling van Holland Casino.

Indien de Koopovereenkomst elektronisch tot stand komt, treft Holland Casino of de gecontracteerde derde passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving.

Voor vragen en klachten met betrekking tot online bestellingen, online betalingen en levering dient men zich te wenden tot: service@hc.nl.

Holland Casino kan zich bij een Koopovereenkomst online – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Koopovereenkomst online. Indien Holland Casino op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Koopovereenkomst (online) niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Holland Casino kan in verband met wettelijke verplichtingen de Koper vragen zich te identificeren. Weigert de Koper hieraan haar medewerking dan kan Holland Casino uitvoering van de Koopovereenkomst opschorten c.q. de Koopovereenkomst ontbinden.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

De prijzen en eventueel bijkomende kosten voor de Holland Casino Try Out Experience zijn vermeld op de website en in de vestigingen van Holland Casino en indien van toepassing bij derden (De prijzen zijn vrij van BTW).

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij de koopovereenkomst online

Indien de Holland Casino Try Out Experience via de Website is aangeschaft, heeft de Koper een bedenktijd van 14 dagen, mits is voldaan aan het gestelde in dit artikel. Dit betekent dat de Koper het recht heeft om de aankoop van de Holland Casino Try Out Experience te herroepen door Holland Casino hierover binnen 14 dagen na ontvangst van de Holland Casino Try Out Experience te berichten.

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de Holland Casino Try Out Experience en de verpakking. Bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht dient de Koper de Holland Casino Try Out Experience in de originele staat en verpakking waarbij het seal niet verbroken mag zijn, aan Holland Casino te retourneren, conform de door Holland Casino verstrekte instructies.

Indien de Koper gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de Holland Casino Try Out Experience voor rekening van de Koper. Koper zal binnen 14 dagen vanaf de datum dat Koper Holland Casino op de hoogte stelde van de herroeping, de Holland Casino Try Out Experience retour zenden aan Holland Casino.

De van de Koper reeds ontvangen betaling van de koopprijs voor de Holland Casino Try Out Experience, zal door Holland Casino uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de teruggezonden Holland Casino Try Out Experience aan Koper worden terugbetaald, mits de Holland Casino Try Out Experience in de originele staat en verpakking geretourneerd is. Verzendkosten zullen niet door Holland Casino worden vergoed.

Artikel 7 – Levering en verzending koopovereenkomst online

Op de Website is aangegeven hoeveel Holland Casino Try Out Experience pakketten maximaal per persoon gekocht kunnen worden. Indien de Koper meer Holland Casino Try Out Experience pakketten wenst te kopen, kan hij/zij zich wenden tot de afdeling Customer Services van Holland Casino via service@hc.nl. Na betaling ontvangt de koper een PDF met daarin een e-ticket dat toegang geeft tot één van de vestigingen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De Koper laat bij de bestelling via de website de persoonsgegevens achter die nodig zijn voor de uitvoering van de Koopovereenkomst online.

De door de Koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Holland Casino worden gebruikt voor de uitvoering van de Koopovereenkomst, haar dienstverlening en indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven om de Deelnemer op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.

De persoonsgegevens van de Koper zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacy Statement van Holland Casino (zie hiervoor https://hc.nl/privacy) worden behandeld.

Artikel 9 – Voorwaarden voor bezoek aan Holland Casino

Om toegang te krijgen tot Holland Casino, moet een Bezoeker aan de entreevoorwaarden voldoen (zie artikel 3). De Bezoekers dienen zich bij binnenkomst van het casino te identificeren met een geldig identiteitsdocument, zoals een geldig paspoort, een geldig Nederlands rijbewijs, een geldige Europese identiteitskaart, of een geldig Nederlands vreemdelingendocument.

Daarnaast dienen Bezoekers verzorgde kleding te dragen, die past bij de sfeer van het casino.

De Bezoeker die gebruik maakt van de Holland Casino Try Out Experience mheeft onverminderd het bepaalde in deze Voorwaarden recht op gratis toegang tot het casino na afgifte van de entreevoucher uit de Holland Casino Try Out Experience.

De Bezoekers zijn gehouden de bepalingen van het Huisreglement, het Spelreglement, evenals de overige huisregels van Holland Casino na te leven, te vinden op https:hc.nl.

Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Holland Casino - zonder tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn - een Bezoeker de toegang tot het speelcasino ontzeggen indien:

a) Holland Casino redelijkerwijs kan vermoeden dat de Bezoeker de bepalingen van het

Huisreglement, het Spelreglement, de Beschikking Casinospelen en de Voorwaarden Holland Casino Try Out Experience niet in acht neemt c.q. zal nemen. b) Holland Casino meent dat zij door het verlenen van diensten aan de Deelnemer schade kan lijden. Onder schade wordt tevens verstaan imago- en reputatieschade en politieke en publicitaire schade.

c) De Bezoeker onjuiste of onvolledige informatie aan Holland Casino heeft verstrekt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Holland Casino is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verstrekking en overlegging van onjuiste (persoons)gegevens door de opdrachtgever.

Holland Casino is niet aansprakelijk voor niet tijdige levering of ontvangst van de Holland Casino Try Out Experience die de Koper die online heeft besteld.

Holland Casino is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Koper dan wel de Bezoeker geen gebruik kan maken van de Holland Casino Try Out Experience om welke reden dan ook waaronder het niet voldoen aan de voorwaarden voor bezoek zoals bedoeld in artikel 9.

Holland Casino kan geen beroep doen op de in deze Voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Holland Casino betreffende de schade veroorzakende gebeurtenis.

Holland Casino is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en winstderving.

Artikel 11 – Slotbepalingen

Indien een Koper c.q. Bezoeker klachten heeft en/ of meent dat Holland Casino te kort is geschoten, dan dient hij/zij deze klacht desgevraagd schriftelijk kenbaar te maken bij Holland Casino: Holland Casino, Neptunusstraat 71, Postbus 355, 2130 AJ, Hoofddorp of e-mail: service@hc.nl.

Holland Casino is gerechtigd deze Voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te passen, zonder dat Holland Casino daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Bezoekers, inclusief de Koper. Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de verkoop van de Holland Casino Try Out Experience, zal door Holland Casino bekend gemaakt worden op de Website.

Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en/of het gebruik van een Holland Casino Try Out Experience.

Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of het gebruik van de Holland Casino Try Out Experience zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.

November 2023