Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan spelen die Holland Casino aanbiedt op de website onder zijn beheer: hollandcasino.nl

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten en producten

Holland Casino staat garant voor een spannende avond in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarbij horen ook spelregels. Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op gebruik van onze diensten en producten.

1.
Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande termen, aangeduid met een hoofdletter en in het enkelvoud of meervoud, de volgende betekenis:

Account betekent het persoonlijke, online spelaccount dat een Speler op de Website aanmaakt om gebruik te maken van en deel te nemen aan de Spelen die Holland Casino op de Website aanbiedt.

CRUKS is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, een instrument om het proces van vrijwillige en onvrijwillige uitsluiting van kansspelen eenvoudiger te maken. Een Speler kan zichzelf in CRUKS inschrijven en de Kansspelautoriteit kan een Speler vrijwillig of onvrijwillig registreren. Voordat een Speler aan de Spelen kan deelnemen, moet Holland Casino nagaan of hij geregistreerd is in CRUKS.

Customer Services verwijst naar de klantendienst van Holland Casino die ter beschikking staat van de Spelers via de contactgegevens op de Website.

Spelregels zijn de specifieke regels die van toepassing zijn op elk Spel en die beschikbaar zijn op de Website of die kunnen worden opgevraagd bij Customer Services.

Spelen zijn de online kansspelen die Holland Casino op de Website aanbiedt.

Holland Casino verwijst naar Holland Casino N.V., opgericht en handelend onder Nederlands recht, met statutaire zetel in de Neptunusstraat 71, (2132 JP) Hoofddorp, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 68662289.

Speler betekent de natuurlijke persoon die op de Website een Account heeft aangemaakt om deel te nemen aan de Spelen.

Algemene voorwaarden zijn de onderliggende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Spelers die een Account hebben aangemaakt op de Website en die willen deelnemen aan de Spelen die Holland Casino op de Website aanbiedt.

Website is de site beschikbaar op www.hollandcasino.nl, in voorkomend geval met inbegrip van alle versies daarvan voor mobiele telefoons en applicaties. Tenzij anders vermeld, zijn verwijzingen naar de Website in deze Algemene voorwaarden zowel een verwijzing naar hollandcasino.nl als naar de app(s) die Holland Casino aanbiedt.

2.
Algemene bepalingen

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op Spelers die een Account willen openen op de Website of wensen deel te nemen aan de Spelen die Holland Casino op de Website aanbiedt.

2.2. Bij het aanmaken van een Account op de Website, gaat de Speler een contract aan met Holland Casino, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.3. Holland Casino behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen om, onder andere, te voldoen aan de toepasselijke wetten, regelgeving en andere reglementaire vereisten. Wanneer Holland Casino de Algemene voorwaarden substantieel in het nadeel van de Speler wijzigt, zal Holland Casino hem op de hoogte brengen via een bericht op de Website wanneer hij zich aanmeldt op het Account en voordat de wijzigingen in werking treden. Vervolgens zal de Speler gevraagd worden om de gewijzigde Algemene voorwaarden opnieuw te accepteren. Als de Speler niet akkoord gaat met de bijgewerkte Algemene voorwaarden zal hij zijn Account niet langer kunnen gebruiken of niet meer aan de Spelen kunnen deelnemen.

2.4. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Speler om deze Algemene voorwaarden na te lezen, met inbegrip van de specifieke Spelregels voor elk Spel waaraan hij wil deelnemen en de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Spelen die Holland Casino via het spelnetwerk aanbiedt (bv. iPoker en Bingo).

2.5. Om de Spelen aan te bieden, kan Holland Casino gebruikmaken van software van derden. Op het gebruik van de software van derden kunnen afzonderlijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (EULA's - End User License Agreements) van toepassing zijn. De EULA voor Playtech is bijgevoegd bij deze Algemene voorwaarden.

3.
Account aanmaken

3.1. Om deel te kunnen nemen aan de Spelen, moet de Speler een Account aanmaken op de Website.

3.2. De Speler mag enkel één Account op de Website aanmaken. Holland Casino heeft het recht om een dubbel Account te blokkeren.

3.3. Personen onder 18 jaar mogen geen Account aanmaken en niet deelnemen aan de Spelen.

3.4. De Speler moet de limieten en verwachte omvang van zijn deelname aan de Spelen aangeven, zoals de maximale toegangsduur tot de spelersinterface per dag, week of maand, het maximale bedrag van stortingen op het Account per dag, week of maand en het maximale beschikbare tegoed op het Account.

3.5. De Speler garandeert dat alle verstrekte informatie bij het aanmaken van het Account waar, juist en volledig is, en overeenkomt met de naam/namen op de creditcard en/of bankrekening die hij heeft opgegeven voor het overmaken van tegoeden en het uitkeren van winsten.

3.6. Holland Casino zal een persoon niet als Speler registreren of een bestaand Account sluiten als Holland Casino heeft vernomen, weet of vermoedt dat de informatie waarnaar in artikel 3.4 en/of 3.5 wordt verwezen fout, onnauwkeurig, onwaar of onvolledig is of is geworden.

3.7. Holland Casino zal een persoon niet registreren in geval van een redelijk vermoeden dat de persoon in kwestie door overmatige deelname aan de Spelen of als gevolg van een spelverslaving schade aan zichzelf of aan zijn naasten kan berokkenen.

3.8. Holland Casino heeft het recht om maatregelen te nemen, zodat de Speler de limieten aangegeven in artikel 3.4 niet kan overschrijden.

3.9. Bij registratie gaat Holland Casino na of de Speler in CRUKS is geregistreerd. Spelers die geregistreerd zijn in CRUKS mogen niet aan de Spelen deelnemen of een Account aanmaken.

3.10. Om een Account aan te maken, moet de Speler een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, naast persoonsgegevens zoals zijn naam, geboortedatum en -plaats, adres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer en andere gegevens die bij het inschrijven worden gevraagd.

3.11. Holland Casino is verplicht om de identiteit en contactgegevens van een Speler te verifiëren wanneer hij een Account aanmaakt. De Speler zal Holland Casino alle relevante (persoonlijke) informatie en documenten verstrekken die Holland Casino voor dit doel opvraagt. Als de door de Speler verstrekte informatie tegenstrijdigheden bevat, zal Holland Casino het Account niet activeren.

3.12. Holland Casino valideert het burgerservicenummer (BSN) van de Speler in het Nederlandse BSN-register. Als de informatie die de Speler verstrekt niet overeenkomt met de gegevens in het BSN-register, zal Holland Casino het Account niet activeren.

3.13. Holland Casino zal het Account van de Speler registreren nadat het heeft vastgesteld dat er geen bezwaren zijn tegen de registratie van die Speler op basis van de geldende regels en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Sanctiewet 1977.

3.14. De verantwoordelijkheid om juiste (persoonlijke) informatie te verstrekken bij het aanmaken van het Account en die up-to-date te houden, berust bij de Speler. Als de informatie die de Speler heeft verstrekt voor zijn Account wijzigt, is hij verplicht om zijn persoonlijke informatie in het Account onmiddellijk aan te passen via de Website of daarvoor contact op te nemen met Customer Services. Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren of de aangebrachte wijzigingen juist zijn.

3.15. Ontbrekende of onvolledige informatie kan ertoe leiden dat een geselecteerde actie niet kan worden uitgevoerd, dat de Speler niet kan deelnemen aan het Spel, of dat Holland Casino geen geld kan overmaken op de bankrekening van de Speler. Bovendien vervalt de winst in alle gevallen overeenkomstig de betreffende Spelregels.

3.16. Bij registratie als Speler bij Holland Casino wordt de Speler automatisch gekoppeld aan een digitale speelkaart bij het Account. De speelkaart wordt gebruikt in overeenstemming met de geldende Algemene voorwaarden voor speelkaarten van Holland Casino.

3.17. Enkel natuurlijke personen mogen een Account aanhouden. Accounts zijn niet overdraagbaar, en het is Spelers verboden om accounts van andere Spelers te verkopen, over te dragen of te verwerven.

3.18. De Speler is verplicht om de aanmeldgegevens, de gebruikersnaam en het persoonlijke wachtwoord van zijn Account op een veilige manier op te slaan en te gebruiken. De Speler is verantwoordelijk voor alle gebruik van het Account en alle transacties die via zijn Account verlopen. Als de Speler vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van zijn Account, moet hij onmiddellijk contact opnemen met Holland Casino. Holland Casino is niet verantwoordelijk voor misbruik of oneigenlijk gebruik van het Account door derden als de Speler zijn aanmeldgegevens opzettelijk of per ongeluk bekendmaakt.

4.
Stortingen op en opnames van het Account door Spelers

4.1. Om aan de Spelen te kunnen deelnemen, moet de Speler geld naar zijn Account overmaken. Het is de Speler toegestaan om slechts één tegenrekening te hebben met betrekking tot zijn Account. Alle betalingstransacties tussen de Speler en Holland Casino zullen uitsluitend via het Account lopen.

4.2. De Speler garandeert dat hij alleen geldige debet- of creditcards en andere financiële instrumenten zal gebruiken die hem wettig toebehoren.

4.3. Alle fondsen die de Speler naar zijn Account overmaakt, worden gescheiden van andere bedrijfsfondsen en op afzonderlijke bankrekeningen aangehouden. In het geval dat Holland Casino surseance van betaling heeft verkregen of failliet is verklaard, worden deze fondsen beschermd door een stichting die Holland Casino voor dat doel heeft opgericht.

4.4. Holland Casino verdient geen rente op de tegoeden op het Account.

4.5. Met uitzondering van correcties als gevolg van technische problemen, zal Holland Casino het Account van een Speler alleen crediteren:

4.5.1. met geld afkomstig van de tegenrekening van die Speler of via betalingsinstrumenten en -methodes die Holland Casino op de Website vermeldt en van tijd tot tijd kan wijzigen;

4.5.2. met geld afkomstig van spelwinsten; of

4.5.3. met geld afkomstig van gratis credits die aan die Speler zijn verstrekt.

4.6. Holland Casino zal het Account van een Speler enkel debiteren ten gunste van de tegenrekening van die Speler, voor de deelname van die Speler aan de gelicentieerde Spelen, of ten gunste van zijn eigen bankrekening. Holland Casino zal een Account enkel debiteren ten gunste van de tegenrekening van de Speler nadat het Account werd gecrediteerd met geld van die tegenrekening.

4.7. Holland Casino zal het Account debiteren ten gunste van de tegenrekening als de Speler hierom vraagt, in de mate dat het saldo op het Account hoger is dan de limiet die de Speler in zijn Account heeft opgegeven of bij het sluiten van het Account. Het voorgaande is niet van toepassing zolang het Account van de Speler en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Spelen zijn opgeschort in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wet- en regelgeving, na een redelijk vermoeden dat de Speler niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden om een Account aan te houden.

4.8. Alle kosten in verband met opnameverzoeken zijn voor rekening van de Speler.

4.9. Het is de Speler niet toegestaan om een negatief saldo op het Account te hebben, noch is het de Speler toegestaan om aan een Spel deel te nemen als het saldo op zijn Account daarvoor ontoereikend is.

4.10. Holland Casino heeft het recht om alle transacties te controleren om het witwassen van geld te voorkomen en om alle maatregelen te nemen om de identiteit van een Speler te verkrijgen en deze te verifiëren. Als een dergelijke identificatie en verificatie niet verkregen wordt, of als Holland Casino weet of vermoedt dat de transactie verband kan houden met het witwassen van geld of het financieren van terrorisme, dan mag Holland Casino deze transactie niet voortzetten en heeft Holland Casino het recht om het Account van de Speler te sluiten en alle redelijke maatregelen te nemen, met inbegrip van het melden van verdachte transacties aan de bevoegde autoriteiten.

4.11. Holland Casino zal de Speler op het publiek toegankelijke deel van de spelinterface en op de spelersinterface toegang verschaffen tot algemene informatie over de wijze en voorwaarden van betalingstransacties met de Speler.

5.
Deelname aan de Spelen

5.1. Holland Casino heeft een vergunning van en is gereguleerd door de Kansspelautoriteit om Spelen aan te bieden onder licentie met nummer 1610/01 247085.

5.2. De Speler mag aan de Spelen deelnemen in zijn persoonlijke, niet-professionele hoedanigheid en in overeenstemming met de geldende wetten, regels en voorschriften.

5.3. Holland Casino heeft het recht om weddenschappen te annuleren en te weigeren als er een vermoeden van misbruik is. Holland Casino heeft ook het recht om weddenschappen te annuleren bij technische problemen of bij andere voorziene/onvoorziene omstandigheden die al dan niet onder de controle van Holland Casino vallen. Alle winsten behaald met een Spel dat niet goed functioneert, worden als nietig beschouwd.

5.4. In de mate dat de lokale (belasting)wetgeving dit oplegt, is de Speler als enige verantwoordelijk voor het aangeven van zijn winsten en verliezen uit Spelen.

6.
Preventie van spelverslaving

6.1. Holland Casino zal systematisch gegevens over het speelgedrag van de Speler verzamelen en analyseren. Indien er een redelijk vermoeden is van spelverslaving, zal Holland Casino het gedrag van de Speler onderzoeken in een persoonlijk gesprek met die Speler.

6.2. Als Holland Casino na het onderzoek zoals bedoeld in artikel 6.1 redelijkerwijs vermoedt dat de Speler zichzelf of zijn naasten schade kan berokkenen door overmatige deelname aan de Spelen of als gevolg van een spelverslaving, zal Holland Casino aanbevelen om de Speler tijdelijk uit te sluiten van deelname aan alle online en offline Spelen en andere kansspelen door hem in CRUKS te registreren.

6.3. Als uit de analyse zoals bedoeld in artikel 6.1 blijkt dat er sprake is van overmatige deelname aan Spelen of een risico op spelverslaving, kan Holland Casino passende maatregelen nemen om overmatige deelname en spelverslaving te voorkomen, zoals:

6.3.1. De speler via een gesprek inzicht geven in zijn speelgedrag, en hem met name wijzen op vastgesteld overmatig of risicovol speelgedrag;

6.3.2. De Speler aanraden om hulp te zoeken bij een professionele hulpinstantie die hem inzicht kan geven in zijn speelgedrag;

6.3.3. De Speler aanraden om zijn toegang tot de Spelen te beperken door een maximale duur per bezoek of sessie op het Account in te stellen of om gedurende bepaalde tijdvakken te spelen die hij zelf kiest;

6.3.4. De toegang van de Speler tot de Spelen zonder zijn toestemming beperken tot een maximale duur per sessie op het Account of gedurende bepaalde tijdvakken;

6.3.5. De Speler aanraden om gebruik te maken van de mogelijkheid om zich voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname aan de Spelen;

6.3.6. De Speler zonder zijn toestemming voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten van deelname aan de Spelen;

6.3.7. De Speler bellen of e-mailen, of de Speler (pop-up)berichten via de spelersinterface sturen om hem te waarschuwen voor zijn speelgedrag.

6.4. Holland Casino zorgt ervoor dat een doeltreffend verslavingspreventiebeleid wordt ontwikkeld, uitgevoerd en gehandhaafd binnen zijn organisatie.

7.
Accounts blokkeren, opschorten en/of sluiten

7.1. Deze Algemene voorwaarden zijn en blijven voor de Speler van kracht vanaf het moment dat hij die accepteert, tenzij de overeenkomst tussen de Speler en Holland Casino wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen die erin zijn vervat.

7.2. De Speler kan zijn Account te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met Customer Services. Bij sluiting van het Account, vervalt de overeenkomst tussen Holland Casino en de Speler waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn.

7.3. Holland Casino kan een Account te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf sluiten bij een schending van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, als de Speler zich gedurende twaalf (12) opeenvolgende maanden niet op het Account heeft aangemeld of als er sprake is van een andere grond voor contractuele ongeldigheid.

7.4. Holland Casino mag het Account te allen tijde sluiten met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

7.5. Bij sluiting worden de tegoeden van de Speler op het Account overgemaakt naar zijn overeenkomstige bankrekening, nadat alle lopende Spelen beëindigd zijn.

7.6. Naast de redenen voor sluiting van het Account vermeld in artikel 7.2 tot en met 7.4, kan Holland Casino het Account van de Speler blokkeren of opschorten (en/of, in voorkomend geval, de stortingsmogelijkheden van de Speler beperken, of vastgelegde Spelen annuleren en prijzen, winsten en uitbetaalde bedragen blokkeren, opschorten of terugvragen) en/of het Account sluiten bij vaststelling of vermoeden van één of meer van de onderstaande zaken:

7.6.1. Het spelpatroon van de Speler vertoont naar het oordeel van Holland Casino het karakter van ongepast speelgedrag;

7.6.2. De Speler moedigt valsspelen aan of is er medeplichtig aan, met inbegrip van samenzwering, fraude, bedrog of andere onwettige activiteiten;

7.6.3. De Speler wedt op sportevenementen waaraan hij zelf deelneemt, bijvoorbeeld als atleet of scheidsrechter, of kan op om het even welke andere manier het resultaat ervan beïnvloeden;

7.6.4. De Speler wedt op weddenschappen van bookmakers en mensen in soortgelijke posities;

7.6.5. De Speler maakt misbruik van voorkennis en onderneemt pogingen tot kansenmanipulatie of wedstrijdvervalsing;

7.6.6. Witwassen van geld of financiering van terrorisme;

7.6.7. De Speler speelt tegen zichzelf;

7.6.8. De Speler overtreedt de toepasselijke chatregels;

7.6.9. De Speler onderneemt een poging om zijn Account of dat van andere Spelers te hacken;

7.6.10. Syndicaatspelen en soortgelijke acties die in overleg tussen meerdere Spelers worden uitgevoerd;

7.6.11. De Speler wedt systematisch op uitgestelde kansberekeningen in verband met marktbewegingen;

7.6.12. De Speler wedt systematisch op foutieve kansen en maakt altijd gebruik van uitgestelde weddenschappen;

7.6.13. De Speler maakt gebruik van applicaties, robots of dergelijke om het Spel en de daarbij horende functionaliteiten te beïnvloeden of te automatiseren;

7.6.14. Misbruik van het Account van de Speler;

7.6.15. De Speler maakt gebruik van het Account, de contact-, persoonlijke en/of aanmeldgegevens van andere Spelers;

7.6.16. Op verzoek van de politie, een rechtbank of een regelgevende instantie;

7.6.17. Holland Casino is, om welke reden dan ook, niet meer in staat en/of heeft geen toestemming meer om de Spelen aan te bieden;

7.6.18. Ander ongepast gedrag dat naar het oordeel van Holland Casino in strijd is met de geest van het Spel en de bijbehorende functionaliteiten. 

7.7. Tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft, zal Holland Casino de mogelijkheid tot deelname aan de Spelen opschorten:

7.7.1. op verzoek van de Speler;

7.7.2. in geval van een redelijk vermoeden dat de Speler niet of niet meer aan de voorwaarden voor het aanhouden van Account voldoet; of

7.7.3. in geval van een redelijk vermoeden dat de Speler door buitensporige deelname aan het Spel of door spelverslaving schade aan zichzelf of aan zijn naasten kan berokkenen.

7.8. In gevallen zoals bedoeld in artikel 7.7.2. en 7.7.3. zal Holland Casino de gegrondheid van dit vermoeden onderzoeken. Vervolgens zal Holland Casino de mogelijkheid om aan de Spelen deel te nemen voor de duur van het onderzoek opschorten, met een maximum van zes (6) maanden.

7.9. Holland Casino kan te allen tijde het Account blokkeren als Holland Casino dit om technische of veiligheidsredenen noodzakelijk acht.

8.
Gegevensbescherming

Om Spelers toegang te verlenen tot het Account en de Spelen, moet Holland Casino persoonsgegevens van de Speler verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatie over hoe Holland Casino persoonsgegevens verwerkt en deelt is opgenomen in het Privacybeleid.

9.
Aansprakelijkheidsbeperking

9.1. Holland Casino is niet aansprakelijk voor verlies, kosten, uitgaven of schade, hetzij direct, indirect, gevolgschade, incidentele schade of anderszins, die voortvloeit uit technische storingen van de Websites en/of deelname aan de Spelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade van data, verlies van winst, verlies van voordelen of verlies van tegoeden, tenzij wordt bewezen dat de technische storing toe te schrijven is aan Holland Casino. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van Holland Casino beperkt zijn tot de directe schade die Speler aantoonbaar heeft geleden als direct gevolg van de toerekenbare storing en hoogstens tienduizend euro (EUR 10.000,--) bedragen.

9.2. Holland Casino heeft het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een Spel van de Website te verwijderen en behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanpassingen aan te brengen, om elementen van de Website, het Account en/of de Spelen te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

9.3. Holland Casino accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor storingen of problemen die voortvloeien uit het apparaat van de Speler, de internetverbinding of een externe provider.

9.4. Holland Casino is niet verantwoordelijk voor omstandigheden buiten zijn controle, met inbegrip van onvoorspelbare en externe gebeurtenissen, alsook maatregelen, beslissingen, reglementen en wetten van regelgevende autoriteiten en/of de overheid, waardoor communicatie van en naar de systemen van Holland Casino niet kan worden uitgevoerd en/of Spelen niet toegankelijk zijn en/of niet kunnen worden gespeeld. In de Spelregels kan worden aangegeven hoe Holland Casino met onderbrekingen van lopende Spelen omgaat.

9.5. Holland Casino is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van een tijdelijke of permanente sluiting van het Account.

9.6. De Speler vrijwaart, verdedigt en stelt Holland Casino schadeloos voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Algemene voorwaarden door de Speler of andere aansprakelijkheden die voortkomen uit de toegang tot en het gebruik van het Account (al dan niet door de Speler) en/of de Website.

10.
Intellectuele-eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, ontwerprechten, handelsnaamrechten, databankrechten en aanverwante rechten, alsook rechten op knowhow, met betrekking tot de Website, de Spelen en het Account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de domeinnaam, de software, het ontwerp, de lay-out, structuur en organisatie van de inhoud van de Website, en elk materiaal dat daarin wordt weergegeven en/of beschikbaar wordt gesteld, zoals foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, video's, audio, logo's en handelsmerken, of enige andere inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de Website (collectief als de 'Inhoud' aangeduid) zijn eigendom van Holland Casino en/of zijn licentiegever(s).

10.2. De Website is uitsluitend bedoeld voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en de Inhoud op de Website wordt uitsluitend gepresenteerd voor informatieve en/of promotionele doeleinden.

11.
Customer Services

11.1. Spelers kunnen zich voor alle vragen en klachten gratis tot Customer Services wenden.

11.2. Customer Services registreert de klachten van Spelers binnen 72 uur na ontvangst. Daarbij registreert Customer Services minstens de contactgegevens van de Speler die een klacht indient, de datum van ontvangst van de klacht en het onderwerp en de inhoud ervan.

11.3. Customer Services registreert de behandeling van een klacht binnen 72 uur na optekening en legt minstens vast binnen welke termijn de klacht is behandeld, hoe ze is behandeld en wat het resultaat ervan is.

11.4. Customer Services zal de ontvangst van een klacht niet later dan 72 uur na ontvangst aan de Speler bevestigen.

11.5. Customer Services is niet verplicht om een klacht te behandelen als deze gaat over gedrag waarover de Speler al eerder een klacht heeft ingediend en die behandeld werd in overeenstemming met de procedure waarnaar in dit artikel 11 wordt verwezen.

11.6. Als Customer Services besluit een klacht niet te behandelen, zal ze de Speler hiervan binnen een week na ontvangst inlichten.

11.7. De Customer Services is bereikbaar op 088-0900 500 (vanuit Nederland) of 0031-88-0900 500 (vanuit het buitenland).

12.
Limieten

Bij Holland Casino staat veilig, eerlijk en verantwoord spelen voorop. Limieten spelen daarin een belangrijke rol, omdat ze helpen bij het bewust omgaan met het spel. Bij Holland Casino gelden de volgende limieten. 

Stortingslimieten

 • Indien u kiest voor een dagelijkse stortingslimiet zal deze maximaal EUR 15,000,- kunnen bedragen.
  Indien u kiest voor een wekelijks stortingslimiet zal deze maximaal EUR 95,000,- kunnen bedragen.

 • Indien u kiest voor een maandelijks stortingslimiet zal deze maximaal EUR 380.000,- kunnen bedragen.

 • Voor jongvolwassenen (personen tussen 18 en 23 jaar oud) hebben een stortingslimiet van maximaal EUR 400,- per maand. 

Speeltijdlimieten

 • Indien u kiest voor een dagelijkse speeltijdlimiet zal dit limiet maximaal 8 uur of 480 minuten   bedragen.

 • Indien u kiest voor een wekelijks speeltijdlimiet zal dit limiet maximaal 56 uur of 3360 minuten bedragen.

 • Indien u kiest voor een maandelijks speeltijdlimiet zal deze maximaal 224 uur  of 13440 minuten bedragen. 
  Speellimieten worden berekend vanaf het moment waarop voor het eerst aan een spel wordt deelgenomen.

 • Bovenstaande limieten gelden voor alle aangeboden spelen inclusief poker. Indien u na 8 uur nog deelneemt aan in een toernooi, kunt u dit toernooi uiteraard uitspelen. Het is  dan echter niet mogelijk aan een nieuw toernooi deel te nemen of nog openstaande re-buys te verzilveren 

Automatische opnamelimiet 

Er geldt een automatische opnamelimiet drempel van maximaal EUR 99.999,-

13.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2. Eventuele klachten over Holland Casino en/of zijn diensten, kunnen worden ingediend bij Customer Services volgens de instructies op de Website.

13.3. De Europese Commissie voorziet in een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat hier te vinden is: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.4. Alle geschillen, disputen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene voorwaarden en/of (het gebruik van) de Spelen of het Account zullen uitsluitend en definitief worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechtbank in Nederland.